KIN HEY @ GROOVE CENTRALWORLD

ห้องเลขที่ G214 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

contact@kinheybkk.com

02-102-7678